شادی یک انتخاب است.

17

افراد بسیاری به خاطر غمگین بودن روزها و سال های عمرشان را بیهوده از دست می دهند.خیلی وقت ها منتظریم تا همه چیز خوب و بر وفق مرادمان باشد تا شاد شویم، انتظار داریم تا همه چیز روان و روغن کاری شده پیش برود تا بلکه ما شاد باشیم. زندگی همواره با چالش های متعدد روبه رو است. تصمیم و انتخاب با خودمان است. می توانیم از همین امروز تصمیم بگیریم فرد شادی باشیم، می توانیم از همین امروز شاد بودن را انتخاب کنیم

تاریخ انتشار 17 اسفند 1397
دسته‌بندی بانوان