بایپس تک آناستوموزی لاپاروسکوپیک به روش کارباخو

121

دکتر محمد کرمان ساروی فلوشیپ لاپاروسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی و متابولیک هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخ انتشار 29 دی 1397
دسته‌بندی سلامت