دنیای سوسک نور افشان

31

سوسک نورافشان در تاریکی شب نوع نر آن بر روی مکانی که نوع ماده بدون بال بر روی خاک پرسه می زند پرواز می کند و به دنبال جفت و یا در جست و جوی جفت خود است.

تاریخ انتشار 19 دی 1396
دسته‌بندی مستند