تصاویر اولیه از طوفان مایکل در فلوریدای آمریکا

702

تصاویر اولیه از طوفان مایکل در فلوریدای آمریکا www.nikru.ir

تاریخ انتشار 19 مهر 1397
دسته‌بندی حوادث