کلیپ دمام زنی و کاروان نمادین شهر شبانکاره،هیئت تعزیه خوانی علی اکبر(ع)علی حاجی

654

کلیپ کاروان نمادین و دمام زنی در شهر شبانکاره دمام زنان:رضا خرمدل، پویا بهادری،محمدرضا صابر، علی همایون مهر، امیر و علیرضا صالحی نژاد،مهدی مستوفی، مُصَیِب خرمدل ،احمد دشتی، سید احمد آذین و...

تاریخ انتشار 4 آبان 1397
دسته‌بندی مذهبی