چگونه نخبگان در کشور ماندنی می‌شوند؟

116

گفتگوی ایرنا با محمد نوشاد پژوهشگر و دانش‌آموخته برق در دانشگاه‌های صنعتی شریف، ویرجینیا و هاروارد

تاریخ انتشار 6 بهمن 1397
دسته‌بندی تکنولوژی