بخاطر برجام و از ترس تحریم و تشر آمریکایی ها, ماهواره را از لانچ پایین کشیدند!

136

جاری شدن اشک دانشجویان و اساتید پروژه ماهواره دانشگاه شریف______________ بخاطر برجام و از ترس تحریم و تشر آمریکایی ها، ماهواره را از روی سکوی پرتاب جمع کردند و به انبار بردند و گفتند به شما ربطی ندارد.________بعد از 6 سال تعطیلی کامل صنعت فضایی مشخص است که موشک ماهواره بر درست عمل نخواهد کرد.

تاریخ انتشار 2 بهمن 1397
دسته‌بندی سیاسی