موزیک ویدیوی علی زندوکیلی به نام ستار خان - ستارخان

290

یاری از مشروطه خواهان رفته در بین رقیبان/ خام نامردان شد و شد اسیر چنگشان/ تابمان بی تاب کرد خوابمان بی خواب کرد/ پای در بند رقیب خون به دل خون آب کرد/ این منم ستارخان/ این منم ستارخان/ این منم ستارخان آیم از تبریز جان/ حامی مشروطه اش سربدار عاشقان/ خشم دل اعجاز کرد دشمنم بی ساز کرد/ آنچنانی شد که عشق زند با شیراز کرد/ مجلسی برپا کنم دشمنم رسوا کنم/ در دل میدان شهر یک تنه غوغا کنم

تاریخ انتشار 2 ماه پیش
دسته‌بندی موسیقی