برنامه شیطان-قسمت پنجم باور شیطانی

161

باور شیطانی/قرون وسطی/رنسانس/انقلابهای پی در پی اروپا/ابزار تکنولوژی/انقلاب فرانسه/ناپلئون/حکومت واحد جهانی/ولی ناگهان دست قدرت خدا ورق را برگرداند

تاریخ انتشار 11 شهریور 1397
دسته‌بندی متفرقه