خورده شدن مار کبری توسط خدنگ

21.1K

خدنگ ها در مقابل زهر مارها مصونیت دارند دلیلش هم گیرنده های استیل کولین در سیستم عصبی آن ها به گونه ای شکل گرفته که غیرممکن است زهرهای عصبی مارها به آن بچسبد.

تاریخ انتشار 19 فروردین 1397
دسته‌بندی حیوانات