در ستایش فضاى ساخته نشده | محمد مجیدی | تداکس تهران

11.4K

در ستایش فضاى ساخته نشده // کدامیک مهمتر است: جایی که چیزی در آن می سازیم و یا جایی که خالی می گذاریم؟ ببینیم چگونه این سؤال می تواند بر فرآیند طراحی در معماری تأثیرگذار باشد.

تاریخ انتشار 25 خرداد 1396
دسته‌بندی هنری