هل هله حمید هیراد

17

هلهله آغاز کن حاله مرا ساز کن ساز منی جان منی برای من ناز کنهلهله آغاز کن هی حاله مرا ساز کن ساز منی جان منی برای من ناز کناز نظر بازی چشمان تو با چشمانم , از نظر بازی چشمان تو با چشمانمولوله افتاده شهر هله افتاده شهر ولوله افتاده شهراز نگاه کردن طوفانی تو ای جانم هلهله افتاده شهر هله افتاده شهر ولوله افتاده شهرمنم مستو زمین مستو زمان مست شدم عاشق چشمای تو سرمستمنم مستو زمین مستو زمان مست شبیه منه دلداده مگر هستشبیه منه دلداده مگر هستتکست آهنگ هلهله حمید هیرادگیسوی تو شد روحو روانم آتش زده ای بر دلو جانمدلداده ی آن عشقه نهانم آتش زده ای بر دلو جانمگیسوی تو شد روحو روانم آتش زده ای بر دلو جانمدلداده ی آن عشقه نهانم آتش زده ای بر دلو جانمحسه تو نزدیکو بی تو شبم تاریکو , حسه تو نزدیک و بی تو شبم تاریکودله من عاشق شد تو رو خدا کاری کن , دله من عاشق شد تو رو خدا کاری کنمنم مستو زمین مستو زمان مست شدم عاشق چشمای تو سرمستمنم مستو زمین مستو زمان مست شبیه منه دلداده مگر هستشبیه منه دلداده مگر هست

تاریخ انتشار 08 مرداد 1397
دسته‌بندی موسیقی