بخش سوم مصاحبه دیابت و جراحی متابولیک

595

مصاحبه دکتر پیمان علی بیگی درباره دیابت و جراحی متابولیک برای درمان دیابت در برنامه دکتر سلام - بخش سوم

تاریخ انتشار 8 اردیبهشت 1397
دسته‌بندی سلامت