در حال بارگذاری

درخت عجیبی که خود یک جنگل است (قرآن ابراهیم ع بتنهایی یک امت بود) 720p

178
قرآن می گوید حضرت ابراهیم ع به تنهایی خود یک امت بود و او تنهایی توانست یک امپراتوری را شکست دهد و بعد نسلی به جای بگذارد که از دودمانش بهترین انسان ها و انبیا بوحود آیند حضرت اسماعیل اسحاق یعقوب یوسف بنیامین موسی هارون داوود سلیمان عیسی یحیی زکریا محمد صل الله تنها بخش کوچکی از دودمان پر برکت این امت بود محمد مهدوی باورباران BavarBaran.ir
18 شهریور 1397
گردشگری