در حال بارگذاری

معادله حالت گاز ایده آل و واقعی

48
در این فیلم آموزشی گاز ایده آل و معادله حالت آن توضیح داده می شود. ضریب تراکم پذیری و نمودار مربوط به آن نیز معرفی می شود. دکتر احسان خواصی- عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه زنجان http://wikicando.com/معادله-حالت-گاز-ایده-آل-و-واقعی/