در حال بارگذاری

Mohammad Reza Lotfi استاد محمد رضا لطفی...رشته ی صبر

6154
پشتِ بید از گریه همچون خُم شکست ... رشته ی صبرم به مقراض غمت ببریده شد استاد ... در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع روز و شب خوابم نمی آید به چشم غم پرست بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع رشته ی صبرم به مقراض غمت ببریده شد همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم رو کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست این دل زار نزار اشک بارانم چو شمع در شب هجران مرا پروانه ی وصلی فرست ور نه از دردت جهانی را
1 سال پیش
موسیقی