در حال بارگذاری

رباتی به اسم "داوینچی"

47
ویدیویی از یک ربات جالب و پیشرفته که کارهای مختلفی را با مهارت انجام می دهد و مثل داوینچی ربات هاست.