در حال بارگذاری

شخم زدن های پیشرفته زمین کشاورزی

53
دستگاه سیکلوتیلر با عرض کار هشت متر مناسب برای شخم زدن زمین های وسیع کشاورزی