در حال بارگذاری

صحبت های مردم با وزیر بهداشت در یکی از مناطق محروم

9
صحبت های مردم با وزیر بهداشت و پاسخ های دکتر هاشمی در یکی از مناطق محروم.