در حال بارگذاری

سرنوشت زلزله زدگانی که سمبل جهانی زلزله ایران شدند

9
سرنوشت زلزله زدگانی که سمبل جهانی زلزله ایران شدند - مادری که با جنازه فرزندش در آغوش به نماد جهانی زلزله سرپل ذهاب تبدیل شد. ببینید حالا کجاست و چه وضعی دارد!