در حال بارگذاری

همایش فرصت های اقتصادی برای بازرگانان ایران در ایتالیا

10
همایش فرصت های اقتصادی برای بازرگانان ایران در ایتالیا - در این همایش که به ابتکار استانداری و کنفدراسیون صنایع استان امیلیا رومانیا، اتاق بازرگانی ایتالیا - ایرانو بانک مردمی این استان با هدف معرفی فرصت های تجاری و تولیدی ایران و آشنایی هر چه بیشتر کارآفرینان ایتالیایی با امکان کار در کشورمان برگزار شد، حدود 200 نفراز کارآفرینان، کارشناسان بازار، نمایندگان بانک ها و صنایع این استان شرکت کردند.